คนรับใช้สอบธรรมะนาย
    พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน เมืองสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระพุทธองค์ได้ตรัสกะภิกษุทั้งหลายพอสรุปเป็นใจความได้ว่า
เรื่องเคยมีมาแล้ว ที่พระนครสาวัตถีนี่แหละ มีแม่บ้านคนหนึ่งชื่อ "เวเทหิกา" กิตติศัพท์อันงามได้เล่าลือไปไกลว่านางเป็นคนสงบเสงี่ยม อ่อนโยน เรียบร้อย  นางได้มีคนรับใช้หญิงคนหนึ่งชื่อ "กาลี"  เป็นคนขยันขันแข็ง ทำงานบ้านการเรือนเรียบร้อยดีมาก เป็นที่รักใคร่ของเจ้านายมาก
   วันหนึ่ง กาลีมีความคิดว่า การที่นายหญิงของเรามีกิตติศัพท์ชื่อเสียงว่า เป็นผู้สงบเสงี่ยม อ่อนโยน เรียบร้อยดุจผ้าพับไ...

Click to read more